Privacy Policy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Duval Union Innovative Marketing (Youmen) (hierna genoemd “Duval Union Innovative Marketing (Youmen)”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.duvalunioninnovativemarketing.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) en haar klanten, prospecten en business partners.

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelt, alsook over de wijze waarop DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN).

Soorten persoonsgegevens

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Administratieve bedrijfsgegevens
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van Duval Union Innovative Marketing (Youmen) (hierna genoemd het “website”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN), bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN)
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN)
 • Het leveren van de diensten van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en uitdrukkelijke toestemming
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke DUVAL UNION INNOVATIVE MAR