Privacy Policy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Duval Union Innovative Marketing (Youmen) (hierna genoemd “Duval Union Innovative Marketing (Youmen)”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.duvalunioninnovativemarketing.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) en haar klanten, prospecten en business partners.

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelt, alsook over de wijze waarop DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN).

Soorten persoonsgegevens

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Administratieve bedrijfsgegevens
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van Duval Union Innovative Marketing (Youmen) (hierna genoemd het “website”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN), bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN)
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN)
 • Het leveren van de diensten van Duval Union Innovative Marketing (Youmen)
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en uitdrukkelijke toestemming
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) te bezorgen via email of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN).

Beveiliging persoonsgegevens

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN), de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN)

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: [email protected] of
 • Via de post: DUVAL UNION INNOVATIVE MARKETING (YOUMEN), Louiza-Marialei 8, 2018 Antwerpen (België)